Orta Öğretim Sınıf Geçme Yönetmeliği

Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin Bazı Maddeleri
Alanların Belirlenmesi ve Seçimi

Madde 10- Okul türlerine göre öğretim programlarında yer alan alan / dalların hangi sınıflarda seçileceği ve alanlara kaynaklık eden dersler, okulların haftalık ders çizelgelerinde belirtilir.
Öğrenciler, ilköğretimdeki yöneltme esas ve ölçütleri de dikkate alınarak kendisinin ve velisinin görüşü doğrultusunda ilgili müdür yardımcısı, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönlendirilir.
Yönelme veya yönlendirmede, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notları ya da yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması esas alınır.
Öğrencilerden;
• Alana kaynaklık eden derslerin herbirinden başarılı olanlar istediği alana,
• Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana,
• (a) ve (b) bentlerindeki şartları taşımayanlar, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilir.
Alan seçimi, ders kesiminden itibaren yeni ders yılının başlamasına kadar geçen süre içinde yapılır. Zorunlu hallerde bu tarihten sonra da alan seçimi yaptırılabilir. Alanını seçen öğrenciler, alana geçiş şartlarını taşımaları kaydıyla ders yılı başından itibaren bir ay içinde alanını değiştirebilir.
Alan seçilen sınıftan sonraki sınıflarda da öğrenciler, sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması ile ilgili hükümler doğrultusunda derslerin başladığı tarihten itibaren not şartı aranmaksızın bir ay içinde alanını değiştirebilir. Ancak alanını değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü halde bir ders saatinden fazla fark olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve bu derslerden sorumluluk sınavlarına alınır. Yeni alanında okutulmayan sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak sorumlu olunan seçmeli derslerin sorumluluğu devam eder.
Okulda alan açılamaması veya bir alana yönelen öğrenci sayısının 8′den az olması durumunda il / ilçe milli eğitim müdürlüğünce önlem alınarak kayıtları okullarında kalmak kaydıyla öğrencilerin alan açılan okullarda öğrenim görmeleri sağlanır. Bu uygulamanın mümkün olmaması durumunda ise sayıya bakılmaksızın istenilen alan açılır veya öğrenciler istedikleri alanlardan birine yönlendirilir.
Nakli yapılan öğrencilerden, geldiği okulda alanı bulunmayanlar, velisinin ve kendisinin isteği de dikkate alınarak uygun bir alana yönlendirilir.
Nakil ve geçişleri yapılan öğrencilerin alan seçimi ile hazırlık sınıfında öğrenci sayısının 12′den az olması durumunda da yukarıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılır.

Ders Seçimi

Madde 11- Okulun imkanları göz önünde bulundurularak seçilebilecek dersler, ders kesiminden önce okul müdürlüğünce ilan edilir.
Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin iş birliği ile ders kesiminden, yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Zorunlu hallerde
Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Seçmeli Dersin Eğitim Öğretime açılması

Madde 12- Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 12 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir. Ancak okulun imkanlarının uygun olması ve eğitim bölgesindeki okullarda da bu dersin öğretime açılamaması ya da bu derse devam edilememesi durumunda il / ilçe milli eğitim müdürünün onayı ile bu öğrenci sayısı 12′den az olabilir. Özel Orta Öğretim kurumlarında bu sayının 12′den az olması için il / ilçe milli eğitim müdürlüğü onayı aranmaz.

Okulca Uygulanacak Seçmeli Dersler

Madde 13- Yeterli sayıda öğrencinin, uygun okul ortamının ve öğretmenin bulunması durumunda, eğitim bölgesi müdürler kurulunca uygun görülecek okullarda öğrencileri girişimcilik ve üreticiliğe yöneltecek, çevrenin ihtiyaç ve özelliklerine uygun olan seçmeli dersler de öğretim kapsamına alınabilir.

Madde 16-
Öğretmenler, sınav sonuçlarını düzenlerken, öğretim programlarında belirtilen özel ve genel amaçları varsa hedeflenen becerileri, açıklamaları ve konuları esas alır.

Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede beşli not düzeni kullanılır. Öğrencinin başarısı dört, başarısızlığı iki notla değerlendirilir.
Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır.

Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

Puan

Not

Derece

85-100

5

Pekiyi

70-84

4

İyi

55-69

3

Orta

45-54

2

Geçer

25-44

1

Geçmez

0-24

0

Etkisiz

Madde 18- Bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur,
• Yazılı sınavların sayısı, haftalık ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamaz.
• Yazılı sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması esastır.
• Yazılı sınavlar, genellikle çok sorulu ve kısa cevaplı ölçme araçlarıyla yapılır. Derslerin özelliğine göre gerektiğinde az sorulu, uzun cevaplı ölçme araçlarına da başvurulabilir.
• Yazılı sınavlar, tekniğine uygun olarakhazırlanması ve bir dersten her dönemde birden fazla uygulanmaması kaydıyla test olarak yapılabilir.
• Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli ve sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.
• Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.
• Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hallerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Tek oturumda yapılan ortak sınavlarda bu sınırlama dikkate alınmaz.
• Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelerin zamanlarının belirlenmesinde sınıf rehber öğretmeni, aynı sınıfta ders okutan öğretmenler arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Bu iş birliğinin esasları okul müdürlüğünce düzenlenir.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Madde 19- Ölçme sonuçları, eğitim-öğretimin amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle işlenen konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacı ile de kullanılır.

Öğretmen, başarı oranı düşük olduğunda nedenlerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya öğrencilere araştırma çalışmaları yaptırmak gibi tedbirleri alır.

Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa öğretmen, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda, öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.

Sözlü Sınavlar

Madde 21- Bir dönemde öğrencilere her dersten bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Dersin özelliğine göre ve imkanlar ölçüsünde daha çok puanı da verilebilir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz. Sözlü puanı, öğrencilerin eğitici çalışmalarındaki faaliyetleri, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek verilir ve anında öğrenciye bildirilir.

Sınavlara Katılmayanlar

Madde 22- Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir.
Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir. Ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.
Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu, ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.

Bir Ders Yıl Sonu Notu

Madde 29- Bir dersin yıl sonu notu;
• Birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır.
• Hiç not bulunmaması halinde yetiştirme programında alınan nottur. Birinci dönem notunun bulunması halinde ise birinci dönem notu ile yetiştirme programında alınan notun aritmetik ortalamasıdır.
• Ders yılı sonunda belirlenen yıl sonu notu ile ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarında alınan notun aritmetik ortalamasıdır.
• İşletmelerde beceri eğitiminde birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı notunun aritmetik ortalamasıdır.
• Naklen gelen öğrencilerin önceki okulunda aldığı dersler ile yeni okulundaki dersler farklı olduğunda:
• Bir dönem notu alınabilecek kadar süre bulunması durumunda yeni dersten alınan ikinci dönem notudur.
• Yeni alınan dersten bir dönem notu alınabilecek kadar süre bulunmaması durumunda eski okulundaki dersin dönem notlarına göre belirlenen nottur.

Dönem notlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Notu

Madde 30- Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.
Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not, o dersin ağırlıklı notudur.

Yıl Sonu Başarı Ortalaması

Madde 31- Öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması, derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde edilen nottur. Yıl sonu başarı ortalaması hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Yıl sonu başarı ortalaması öğrencinin dosyasına, sınıf geçme ve diploma defterlerine işlenir ve diploma notunun hesaplanmasında esas alınır.

Ders Yılı Sonunda Herhangi Bir Dersten Başarılı Sayılma

Madde 32- Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
• İkinci Dönem notunun, en az Geçer ancak birinci dönem notu Etkisiz ise ikinci dönem notunun en az Orta,
• İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yıl sonu beceri sınavı notunun en az Geçer olması gerekir.

Doğrudan Sınıf Geçme

Madde 33- Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıfını geçer.
Okul türlerine göre kurulca belirlenen dersler dışındaki derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması;
• Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinde 3.50,
• Önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00,
• Genel Lise, spor lisesi ile mesleki ve teknik liselerde 2.50
Olan öğrenciler ortalama ile sınıfını geçer.

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması

Madde 34- Doğrudan veya yıl sonu başarı ortalaması ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden alt sınıflardaki sorumlu olduğu dersler de dahil, başarısız olduğu ders sayısı en fazla iki olanlar bir üst sınıfa devam ederler. Alt sınıftaki dersler de dahil, ikiden fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılırlar.
Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar.

Madde 36- Öğrencilerden;
• Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler,
• Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler
• Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır.

Okul Birincilerinin Tespiti

Madde 38- Ders kesiminde disiplin kurulunun da görüşü alınarak alan / dal ayırımı yapılmaksızın diploma notu en yüksek olan öğrenciler arasından öğretmenler kurulunca okul birincisi tespit edilir. Ancak okuldan kısa süreli uzaklaştırma ve daha ağır ceza almış öğrenciler okul birincisi olamaz.
Öğrencilerin diploma notlarının eşit olması halinde son sınıf yıl sonu başarı ortalaması yüksek olan öğrenci, okul birincisi olarak tespit edilir.
Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar yıl sonu başarı notları incelenerek okul birincisi tespit edilir.
Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa son ders yılından başlanarak derslerin yıl sonu notlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınır.
Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması halinde, ilgili öğrenci ve velilerin de katılımı ile öğretmenler kurulunda kur’a çekilerek okul birincisi tespit edilir.
Aynı yönetim altında farklı program uygulayan okullarda, farklı programların her biri için ayrı okul birincisi tespit edilir.
Okul birincileri, okul müdürlüğünce zamanında doğrudan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne bildirilir.

Devam Devamsızlık

Madde 40- Öğrenciler, okula devam etmek zorundadır. Öğrencilerin devamsızlıkları hesaplanırken normal öğretim yapılan okullarda sabah ve öğleden sonraki süreler yarımşar gün, ikili öğretim yapılan okullarda bu süreler bir gün sayılır.
Devamsızlığı bulunan öğrencilerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler doğrultusunda işlem yapılır;
• İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği halde arada bir veya daha fazla derse girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devamsızlık hesaplanırken iki yarım gün bir gün kabul edilir.
• Ders yılı içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.
• Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü aşamaz. Ancak özrün resmi bir makamdan alınacak belge veya resmi / özel sağlık kurum veya kuruluşlarından alınmış bir rapor ile belgelendirilmesi ve bu belgenin özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç 7 iş günü içinde okul yönetimine verilmiş olması gerekir. Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul müdürlüğünce belirlenir.
• Doğal afet, yangın, sağlık kurulu ya da heyet raporuna dayalı hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi nedenlerle okula devam edemeyen öğrenciler;
• İki dönem notu almış bulunmak,
• Özrünü belgelendirmek kaydıyla devam süresini dolduran öğrenciler gibi işleme tabi tutulur.
• Yurt içinde ve yurt dışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süre için izinli sayılır ve bu süre devamsızlıktan sayılmaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince, yurt dışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise mahallin mülki idari amirliklerince izin verilir. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem notu almış olmaları gerekir.
• Yetiştirme programlarına devam zorunludur. Yetiştirme programlarına devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü ve özürsüz olarak altıda biri kadar devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır.

Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları

Madde 41-
Öğrencilerden;
• Okula devam edenler için öğrenim gördükleri sınıfta başarılı veya başarısız oldukları en fazla 3 dersten ortalama yükseltme,
• Alt sınıflardan başarısız dersi bulunanlar ile mezun olamayıp sınav hakkı bulunan son sınıf öğrencileri için sorumluluk sınavları yapılır.
Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları, yeni ders yılının başlamasından bir hafta önce bitecek ve üç haftayı geçmeyecek şekilde yapılır. Mezun olmayan ve sınav hakkı bulunan son sınıf öğrencileri, ayrıca ikinci dönemin ilk haftası içinde de sorumluluk sınavlarına alınır.
Bu sınavlar, gerektiğinde cumartesi ve Pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılır. Sınavlar için ayrılan sürenin yetmemesi durumunda, aynı günde iki veya üç sınav yapılabilir.

Sınavlara Girecek Öğrencilerin Tespiti

Madde 42-
Ortalama yükseltme sınavına girilecek dersler; öğrenci, veli ve sınıf rehber öğretmeninin işbirliği ile belirlenir ve öğrenci veya veli tarafından ders kesimini izleyen 7 iş günü içinde örneğine uygun dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilir. Belirlenen dersler, sınav programı ilan edilmeden önce değiştirilebilir.
Sorumluluk sınavına alınacak öğrenciler ve sınava girecekleri dersler, okul müdürlüğünce tespit edilerek listeler halinde sınavların başlamasına 15 gün kalıncaya kadar ilan edilir.

Sınavların Şekil ve Niteliği

Madde 43- Sınavlar başlamadan önce komisyon üyelerince sınavların esasları tutanakla tespit edilir. Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ya da birkaçıyla yapılabilir. Bu derslerin sınavlarının şekli, sınav komisyonunca belirlenir.
Yabancı dil dersinin sınavları, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Öğrencinin başarısı, sınavlardan aldığı yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenir.
Dersin özelliğine göre hem yazılı hem sözlü yapılan sınavlarda, yazılı sınavlar sözlü sınavlardan önce yapılır. Sözlü sınavlara, yazılı sınavları takip eden ilk iş gününde başlanır. Sınav kağıtları, sözlü sınavlar sonuçlandıktan sonra açılır.
Uygulanacak sınavların şekli, esasları, başlama saati ve sınavda kullanılacak araç gereç sınav çizelgesi ile birlikte okulda ilan edilir.

Yazılı Sınavlar

Madde 47- Komisyonca, yazılı sınavlar için sorularla birlikte bir cevap anahtarı ve puanlama çizelgesi hazırlanır ve komisyon başkanınca onaylanır. Soru kağıdında ve cevap anahtarında, her soruya verilen puan ayrıntılı olarak belirtilir. Yazılı sınavlarda, öğrencilerin kimlik bilgilerini kapatacak şekilde hazırlanmış sınav kağıtları kullanılır.

Madde 48- Sözlü sınavlarda öğrenciye sınav komisyonunca sorular yazdırılır veya yazılı olarak verilir ve düşünmek için uygun süre tanınır. Cevap verirken öğrencinin sözü kesilmez. Öğrenci soruları cevaplandırırken ikinci öğrenci, verilen soruların cevaplarını hazırlar. Belirlenen sürede öğrenci cevaplarını bitirememiş ise ek süre tanınır.
Uygulamalı sınavlarda, komisyonca belirlenen araç gereç kullanılır. Uygulamanın özelliğine göre yapılan işlerdeki öğrenci ad ve numaraları görünmeyecek şekilde kapatılır ve en geç 24 saat içinde değerlendirmeye başlanır. Bu süre, dersin özelliğine göre uzatılabilir.

Sınavlarda Kopya Çekme

Madde 52 - Sınavlarda kopya çeken veya çekilmesine yardım eden öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınav için sıfır (0) puan verilir. Durum görevlilerce bir tutanakla tespit edilir.

Sınavlara Giremeyenler

Madde 56- Ortalama Yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girilmemesi durumunda not çizelgesinde sınava girilmediği belirtilir.

Bu sınavlar sırasında;
• Kendisinin veya yakınlarının tedaviyi gerektiren hastalığı,
• Bilim, tiyatro, müzik, folklor gibi ulusal ve uluslar arası etkinliklere katılma,
• Kaza, ölüm, doğal afet, yangın, göz altına alınma veya tutuklanma gibi nedenlerle sınava giremeyenler, resmi-özel kurum veya kuruluşlardan alacakları rapor ya da belgeyi sınavı
Yapıldığı günü izleyen 5 iş günü içinde vermeleri durumunda okul müdürlüğünce belirlenecek tarihlerde sınava alınır. Ancak bu süre, özrün durumuna göre okul müdürünce uzatılabilir.
Bu durumdaki öğrencilerin sınavları, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları esaslarına göre yapılır.

Diploma Verilmesi

Madde 58- Okulu bitirenlere diploma verilir. Ancak mezun olup ortalama yükseltme sınavına girmek isteyenlerin diplomaları, bu sınavlar sonuçlandıktan sonra düzenlenir.

Bu yazılar Kayıt İşlemleri Kayıt Bilgilerine aktarılacak

Başvuru Şartları

Resmi ve Özel Fen Liselerine Başvuru Şartları

İlköğretim okulu 8. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden; 6. ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az orta ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4.00 olanlar başvurabilirler.
6. ve 7. sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak sınavların yapılacağı öğretim yılında ilköğretim okulu 8. sınıfta bulunanlara uygulanmaz. Bu sınavlardan birinin öğreniminin yurt içinde yapılması durumunda, bu sınıftaki söz konusu derslerin her birinin yıl sonu notunun en az orta olması şartı aranır.