İlköğretim Sınıf Geçme Yönetmeliği

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Bazı Maddeleri

Kayıt-Kabul ve Devam

Madde 14- İlköğretim okullarında kayıt işlemleri, il milli eğitim müdürlüklerince düzenlenen ve valilikçe onaylanan yıllık çalışma takviminde belirtilen süre içinde yapılır.

Madde 15- İlköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.Yaşça kayıt hakkını elde eden ancak bedenen yeterince gelişmemiş olan çocuklar, velisinin yazılı isteği üzerine okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir.

Yeni Kayıt

Madde 17- İlköğretim okullarının birinci sınıflarına kayıt-kabul işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Veli çocuğunun nüfus cüzdanı ve ikamet belgesi ile okul yönetimine başvurur.Çocuklar,aday kayıt defterine ve kasım ayı sonuna kadar da öğrenci kayıt defterine kaydedilir.

b) Yabancı uyruklu olup Türk vatandaşlığına kabul işlemleri devam edenlerin çocuklarının kayıtları, oturma belgesi veya pasaportlarındaki bilgilere göre yapılır.Öğrenim belgesi bulunmayanlar hakkında okul müdürünün başkanlığında iki öğretmen ve varsa rehber öğretmenin yapacağı gelişim seviyesi tespitine ve gelişim yaşına göre işlem yapılır.

c) Okula kaydı yapıldığı halde nüfus kaydı bulunmayan çocukların nüfus cüzdanının çıkarılması,nüfusa gerçek yaşından büyük ve veya küçük yazılmış olanların yaşlarının düzeltilmesi okul yönetimince velilerden istenir.Veli bu işleri, bir yıl içinde yapmadığı veya girişimde bulunmadığı taktirde gereği yapılmak üzere milli eğitim müdürlüğü kanalıyla nüfus müdürlüğüne bildirilir.

d) Zorunlu öğrenim çağında olup herhangi bir sebeple okula kaydı yapılmamış çocukların, yıllık çalışma takviminde belirlenen süreye bakılmaksızın okulu kaydı yapılır.

e) Zorunlu öğrenim çağına gelen ve özel eğitim tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış olanların da kaydı ilköğretim okullarına yapılır.

f) Kayıt sırasında, sağlık kurumundan çocuğun aşılarının yapıldığına dair belge istenir.

Okul Değiştirme

Madde 18- Okullar arası nakillerde öğrencilerin kaydı şu şekilde yapılır.

Öğrenci velisinin ikametgah belgesi ve öğrenciye ait öğrenci belgesi ile yazılı başvurusu üzerine okul müdürlüğü, öğrencinin geldiği okuldan en geç bir hafta içinde nakil belgesini ister ve öğrenciyi velisince beyan edilen sınıfa geçici olarak devam ettirir.Nakil belgesi okula ulaşınca kayıt işlemi yapılır.

Nakil

Madde 19- Naklen okul değiştirme işlemlerinde aşağıdaki esaslara uyulur:

a)Nakil, birinci yarıyıl bitimine 20 ve daha az iş günü kala yapılıyorsa, öğrencinin o yarıyıla ait notları da tespit edilerek nakil belgesine işlenir.

Nakil, birinci ve ikinci yarıyıl bitimine 20 günden daha fazla süre kala yapılıyorsa, öğrencinin nakil belgesine o dönem içinde aldığı sözlü, yazılı, uygulama ve ödev notları yazılır.Naklettiği okulda öğrenciye yarıyıl notu verilirken bu notlar da dikkate alınır.

b)İkinci yarıyıl içindeki nakiller, dönem başından 15 gün sonraya kadar yapılır.

Doğal afet, sağlık ve ailenin nakli zorunlu nedenler dışında, bu tarihten derslerin bitimine kadar nakil yapılmaz.

Denklik ile Kayıt

Madde 20- Denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan resmi okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınırlar.

Yabancı ülkede okumakta iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri il milli eğitim müdürlüğünce incelenerek öğrenimine devam edecekleri sınıflar belirlenir.

Derse Devamsızlık

Madde 26- Normal ve ikili öğretim yapan okullarda ilk derse girdiği halde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır.

Özürlü Devamsızlık

Madde 28- Okula devam ederken, yangın, deprem, sel ve benzeri doğal afet veya ana baba kardeş gibi yakınlarından birini ağır hastalığı, ölümü gibi nedenlerle kendilerine izin verilen, tedavi yahut ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü olarak devam edemeyen öğrencilerin özürlerinin bitiminde okula devamları sağlanır.

Yurt içi ve yurt dışı yarışmalar sanatsal, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri etkinliklere velisinin izni ile katılacak öğrenciler, hazırlık çalışmaları ve etkinliklerin devamı süresince izinli sayılırlar.Yurt içindeki etkinliklere katılan öğrencilere o ilin milli eğitim müdürlüğünce, yurt dışındaki etkinliklere katılanlara ise valilikçe izin verilir.

Bu durumdaki öğrencilerin yetiştirilmesi için veli, öğretmen, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır.

Okula Geç Gelme

Madde 30- Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin bu durumlarının önlenmesi için veli, öğretmen, okul rehberlik psikolojik danışma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin işbirliği ile gerekli önlemler alınır.

Öğrencinin Başarısının Değerlendirilmesi

Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Madde 32- Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir:

a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki yarıyıldan oluşur.

b) Başarının ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde okul ve ders programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar, davranışlar, açıklamalar ile konular esas alınır.

c) Ölçme ve değerlendirmede okul ve ülke çapındaki birlik sağlanır.

d) Öğrenci başarısı, derslerin özelliklerine göre yazılı ve uygulamalı sınavlar ile sözlü, ödev veya projelerden alınan notlar esas alınarak tespit edilir.

e) Öğrencilerin ders, ödev, işlik, uygulama, laboratuvar çalışmalarına ve sınavlara katılmaları zorunludur.

f) Değerlendirmede 5′lik not sistemi kullanılır.

g) Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında;sadece bilginin ölçülmesine değil kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.

Not Verme ve Değerlendirme

Madde 33- İlköğretim okullarının her sınıfı için öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise bir tek notla değerlendirilir.Buna göre verilecek notlar ve puanlar şöyle değerlendirilir.

DERECE RAKAM İLE PUANLA

DERECE RAKAM İLE PUANLA

Sözlü Notu Verilmesi

Madde 37- Bir yarıyılda öğrencilere her dersten en az bir sözlü notu verilmesi esastır.Sözlü notu için başlı başına bir ders saati ayrılmaz.Öğrencilere eğitim-öğretim süresince etkinliklere katılımına ve başarısına göre sözlü notu verilir ve öğrenciye anında bildirilir.Yabancı dil dersinin notu, bir yarıyılda en az iki sözlü notu ve iki yazılı sınav notu ile belirlenir.

Sözlü notlarının ortalamaları, öğrencinin aldığı yazılı ve uygulamalı notlarının aritmetik ortalamasının altında olamaz.

Sınavlara Katılamayanlar

Madde 38- Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan, ödev veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu velisine bildirilir.Veli çocuğunun özrünü en geç beş gün içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Bu öğrenciler, ders öğretmeninin tespit edeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır.Öğrenciler, ödev veya projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

Ders Yılı Sonunda Başarı

Madde 48- İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki yarıyıl notunun aritmetik ortalaması bütün derslerden 2′den aşağı olamaz.Ders yılı sonunda veya yetiştirme kursu bitiminde başarısız dersi veya dersleri olan öğrencilerin durumu öğrenci başarısının değerlendirilmesi esaslarına göre şube öğretmenler kurulunda görüşülür.Kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilemez.Okul kayıtlarına “Şube Öğretmenler Kurulu Kararıyla Geçti”veya “Sınıf Tekrarına Karar Verildi” ifadesi yazılır.Bu durum karnesinde de belirtilir.

Yetiştirme Kursları

Madde 50- İlköğretim; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında ders veya derslerden ikinci yarıyıl sonunda yetersizliği görülen öğrencilere ders yılı bitimini izleyen ilk haftadan başlamak üzere yetiştirme kursları düzenlenir.

Açılacak Yetiştirme Kurslarında aşağıdaki esaslara uyulur:

a)Kurslar ders yılı bitimini izleyen ilk haftadan başlamak üzere 10 iş günü süre ile düzenlenir.

b)Kurslara katılan öğrencilerin devamları zorunludur.

c)Kursların ikinci haftasının son günü, kursa katılan öğrenciler katıldıkları derslerden sınava alınırlar.Sınavlar dersin özelliğine göre , yazılı ve ya uygulamalı veyahut sözlü ve en az bunlardan uygun bulunan ikisiyle yapılır.

d)Sınavda geçer not alan öğrenciler, bir üst sınıfa devam ettirilir.Aldıkları geçerli notlar sınıf geçme defterine yazılır.Sınavda başarısız olan öğrencilerin durumu, öğrenci başarısının değerlendirilmesi esaslarına göre şube öğretmenler kurulunda görüşülür.

Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller

Madde 107- Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunca örnek davranışları ile dersteki gayret ve başarıyla üstünlük gösteren öğrenciler;

a) 4,5,6,7 ve 8 inci sınıflarda Türkçe dersinden 3, diğer derslerin her birinden 2′den aşağı not almamak şartı ile yarıyıl ortalaması 3,50-4.00 olanlar “Teşekkür”

b) 4,01 ve yukarı olanlar “Takdirname”

c) Üç öğretim yılı kesintisiz Takdirname alan öğrenciler “Üstün Başarı” belgeleri ile ödüllendirilir.

Ayrıca, ilköğretim okullarının 4,5,6,7 ve 8 inci sınıflarında almış olduğu notlarla istenilen başarıyı gösterememesine rağmen aşağıdaki şartlardan en az birini taşıyan öğrencilere;öğretmenlerin veya okul yönetiminin önerisi üzerine “Onur Belgesi” ile ödüllendirilir.Bu ödüller öğrencilerin dosyalarına işlenir.

a) Ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye girmek

b) Çeşitli sosyal, kültürel,ve sanatsal etkinliklerden üstün başarı göstermek

c) Davranışlarıyla arkadaşlarına ve çevresine iyi örnek olma

d) Okulun araç-gereç ve donanımını koruma ve kullanmada örnek davranışlar sergilemek.

Öğrencilerin Olumsuz Davranışları ve Uygulanacak Yaptırımlar

Madde 108- İlköğretim Okulu 6,7 ve 8 inci sınıf öğrencilerine; gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır.

Bu yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin yaptığı davranışlarının farkına vararak bu davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak, bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için “Uyarma” süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup bu süreç aşağıdaki şekilde işler.

a) Uyarma
1.Sözlü uyarma 2.Öğrenci ile Sözleşme İmzalama

b) Kınama;öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınmasının, okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir.

c) Okul değiştirme;Öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.

İlköretimde Yöneltme Yönergesi İle İlgili Bazı Maddeler

Madde 1 :Bu yönergenin amacı, MEB’na bağlı ilköğretim okulları öğrencilerinin ilgi istek , yetenek ve kişilik özelliklerinin belirlenmesi ve uygun programlara yöneltilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 7 :İlköğretim okullarında yöneltme süreci aşağıda belirtildiği şekilde işler:

a)Anasınıfından itibaren her öğrenciye ait bir öğrenci dosyası tutulur.

b)6.7. ve 8. sınıfların her şubesi için şubede ders okutan branş öğretmenleri tarafından sınıf gözlem formu doldurulur.

c)Şube rehber öğretmeni tarafından sınıf gözlem formlarına dayanılarak her öğrenci için gözlem raporu düzenlenir.

d)Mayıs ayında veli bilgilendirme toplantısı yapılır ve bu toplantıda gözlem raporlarının bir örneği velilere dağıtılır.

e)Gözlem raporunda, veli ve öğrencinin de görüş bildirecekleri bir bölüm bulunur.Öğrenci ve ya velinin eklemek istediği ve ya katılmadığı hususlar varsa raporda belirtilir.Bu raporlar bir hafta içinde okula geri gönderilir.

f)Gözlem raporları okul müdürü tarafından onaylandıktan sonra öğrenci dosyasında saklanır.

g)Diploma almaya hak kazanan öğrenciler için yöneltme öneri kurulu tarafından iki nüsha yöneltme öneri formu düzenlenir ve bir örneği diploma ile birlikte öğrenciye verilir.Diğer örneği öğrencinin dosyası ile birlikte kayıt yaptırdığı öğrenim kurumuna gönderilir.