Fen Lisesi Sınıf Geçme Yönetmeliği

Fen Liseleri Sınıf Geçme Yönetmeliği ile İlgili Bazı Maddeler

Kuruluş

Madde 5- Fen liseleri yatılı ve karma okullardır.Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencide bulunabilir.Karma öğretim yapmayan fen liseleri açılamaz.Bu okulların hazırlık sınıfından sonraki eğiti-öğretim süresi üç yıldır.

Kontenjan

Madde 8- Okulda her yıl alınacak öğrenci sayısı 86′yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24′ü geçemez.

Ancak, hazırlık sınıflarında sınıf oluşturulabilmesi için en az 8 öğrencinin bulunması gerekir.

Başvuru Koşulları

Madde 9- Giriş sınavına, İlköğretim 8 inci sınıfta öğrencinin öğrenim görmekte olan öğrencilerden; 6 ncı, 7 ncı sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin her birinin yıl sonu notu en az 4(Dört) olanlar başvurabilir.

Giriş Sınavı ve Kayıt Kabul

Madde 10- Okula giriş sınavı, merkezi sistemle öğrenci alınan diğer okulların sınavları ile birlikte yapılır.Ancak fen lisesi için başvuruda bulunan öğrencilerle ilgili olarak, sınavda matematik ve fen bilgisi soruları için (4), Türkçe soruları için (3), Sosyal bilgiler soruları için (1) katsayısı esas alınarak gerekli değerlendirme yapılır.Ayrıca zeka düzeyini ölçücü nitelikte sorulara da yer verilir.

Ayrılan Öğrencilerin Durumu

Madde 11- Kendi istekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler on gün içinde okula geri dönebilirler.Ancak, hazırlık sınıfı öğrencileri, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler.

Hazırlık sınıfından ayrılan ve ilişiği kesilen öğrenciler kayıt-kabul süresi içerisinde kayıt kabul koşullarını taşıdıkları diğer ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.

Öğretim Programları

Madde 12- Fen liselerinde, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programlarıyla uygulanır.Fen programlarında laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ağırlık verilir.

Eğitim-Öğretim Türkçe yapılır.Matematik ve Fen grubu derslerindeki teknik terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğrenilir.

Fen Derslerinin Ağırlığı

Madde 13- 10 uncu ve 11 inci sınıflarda matematik ve fen derslerinin ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının %60′ından az olmayacak şekilde düzenlenir.

Seviye Belirleme Sınavı Sonucunda Dokuzuncu Sınıfa Devam

Madde 14- Dokuzuncu sınıftaki yabancı dile dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildiren öğrenciler, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar.Bu sınavda en az “geçer” not alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.

Başarının Değerlendirilmesi

Madde 15- Hazırlık sınıflarında yabancı dil dersi dışındaki dersler sınıf geçmeyi etkilemez.Ancak teşekkür ve takdirname verilirken bütün derslerdeki başarı durumu dikkate alınır.

Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, ikinci yıl hazırlık sınıfını tekrar ederler İkinci öğretim yılı sonunda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin okulla ilişkileri kesilir.

Bu okulların, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında ağırlıklı yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçebilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Fen derslerinin yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.50 olması gerekir.

Proje ve Seminer Çalışmaları

Madde 16- Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup halinde matematik ya da fen derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur.Projeler puanla değerlendirilir ve teslim edildiği dönemin notuna doğrudan etki ettirilir.

Seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup halinde öğretmen gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır.Bu çalışmalar okulun haftalık ders çizelgesinde gösterilir.Bu saatlerde, özellikle son sınıflar için; Bilim danışma grubu veya okulun öğretmen kadrosunda sağlanacak konuşmacılar aracılığıyla okulun amaçlarına uygun konferanslar da düzenlenebilir.Okul yönetimi haftalık seminer saatlerinde öğretmen durumlarına göre değişiklik yapabilir.

Nakil

Madde 21- Bu okullarda genel olarak öğrenci nakli yapılmaz.Ancak can güvenliği ve doğal afetler nedenleri ile sağlık durumlarının acil olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen öğrencilerin nakli sınıf ve okulun genel kontenjanlarının aşılmaması ve öğrencinin giriş puanının nakletme isteği okulun giriş taban puanından az olmaması halinde bakanlıkça yapılır.